Special Services

 
ES-Consult has since its establishment completed several tasks related to important civil and structural works and has also carried out many special assignments in the category of applied sience. A very important part of the activities of the firm has been assistance and technical consultances to building- and infrastructure owners.
Here follows descriptions of a series of ES-Consult's special services.

 

 

Komfortkriterier for Vibrationer

Introduktion

ES-Consult har et indgående kendskab til, hvordan den komfortmæssige opfattelse af vibrationer kan vurderes.
Vibrationer hidrørende fra konstruktioners og køretøjers dynamiske opførsel kan medføre ubehag afhængig af en række faktorer som for eksempel frekvensbilledet, svingningsamplitudernes størrelse, varigheden af svingningerne og vibrationernes retning.
Ved hjælp af teoretiske og numeriske værktøjer kan ES-Consult udføre en dybtgående vurdering af vibrationsproblemer.
Som supplement til den beregningsmæssige vurdering af problemerne har ES-Consult erfaring i udførelse af fuld-skala målinger af vibrationer. ES-Consult lægger stor vægt på denne forbindelse til virkelighedens verden som et middel til at sikre kvaliteten og relevansen af de teoretiske analyser.
Gennem sin erfaring og ved deltagelse i gennemgang af beregningsgrundlaget for større projekter har ES-Consult indsigt i og ajourført viden om gængse normer indenfor området dynamik og komfort i forhold til  vibrationer.

Eksempler fra ES-Consult's erfaringsområder:

Eksempel nr. 1 - Øresundsforbindelsen

Firmaet har foretaget en vurdering af, hvordan togpassagerer vil opfatte komforten  på Øresundsforbindelsen mellem Sverige og Danmark.
Dette er gjort ved omfattende numeriske simuleringer af togenes kørsel på skinnelegemet gennem en 4 kilometer lang tunnel og over en 8 kilometer lang bro. Ved denne undersøgelse blev der taget fuldt hensyn til interaktionen mellem togvogne, skinnelegeme og konstruktionerne.
Svingninger af kontinuert bjælke belastet af bevæget masse

Eksempel nr. 2 - Kompositdæk

Anvendeligheden af et kompositdæk i en kontorbygning blev vurderet ved hjælp af et Finite Element program baseret på modalanalyse.
Det blev ved analyserne påvist, at mennesker, der gik på dækkene, ikke ville føle noget komfortmæssigt ubehag som dette er defineret i ISO-standarder.  

Forskning og udvikling

ES-Consult fører en aktiv politik inden for forskning og udvikling med området dynamik som et vigtigt indsatsområde.
Endelig har ES-Consult nære kontakter med forskere på de to førende tekniske universiteter i Danmark, Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universitet. Det kan tilføjes, at ES-Consult's bestyrelsesformand er Professor Michael Thompson, en fremtrædende forsker indenfor området ikke-lineær dynamik ved The University College of London, UK.

Til top